Nylon Khaman Dhokla
Masala Puris
Sambhar (Kadhi)
Brinjal Rice
Khandvi
Malai Kofta
Palak Paneer,
Naan